شرکت اکسین گاز پمپ

طراح و سازنده سیستم‌های فشارافزایی چندفازی به صورت سیار و ثابت در راستای:

  • نگهداشت و استمرار تولید نفت از چاه‌های کم‌فشار (Multiphase Boosting)
  • افزایش میزان دبی تولیدی با کاهش فشار جریانی سرچاهی (Drawdown)
  • جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه (No Flaring)
  • افزایش ضریب بازیافت و مدت زمان برداشت (Recovery Factor)
  • تولید صیانتی و حداکثری از توان تولید چاه (Sonic Flow)

در تطابق کامل با شرایط فرآیندی و محیطی میادین نفتی ایران

محصولات و خدمات