We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology We Own the Technology

شرکت اکسین گاز پمپ

طراح و سازنده سیستم‌های فشارافزایی چندفازی به صورت سیار و ثابت در راستای:

  • نگهداشت و استمرار تولید نفت از چاه‌های کم‌فشار (Multiphase Boosting)
  • افزایش میزان دبی تولیدی با کاهش فشار جریانی سرچاهی (Drawdown)
  • جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه (No Flaring)
  • افزایش ضریب بازیافت و مدت زمان برداشت (Recovery Factor)
  • تولید صیانتی و حداکثری از توان تولید چاه (Sonic Flow)

در تطابق کامل با شرایط فرآیندی و محیطی میادین نفتی ایران

first-page-pix02

محصولات و خدمات